یادت هست....؟!روزی پرسیدی این جاده کجا میرود...؟!و من سکوت کردم...دیدی ...! جاده جایی نرفت...!آن که رفت ، تو بودی...

/ 0 نظر / 5 بازدید