عشق

ای که می پرسی نشان عشق چیست؟
عشق چیزی جز ظهور مهر نیست
عشق یعنی مهر بی چون و چرا
عشق یعنی کوشش بی ادعا
عشق یعنی مهر بی اما و اگر
عشق یعنی رفتن با پای سر
عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست
عشق یعنی جان من قربان اوست
عشق یعنی خواندن از چشمان او
عشق یعنی حرفهای دل بدون گفتگو
عشق یعنی بی زحمتی
عشق یعنی بوسه بی شهوتی
عشق یعنی یار مهربان زندگی
عشق یعنی بادبان و نردبان زندگی

/ 2 نظر / 5 بازدید

[خنده]ای بابا اینا که شعرن..کجا راستشو میشه یافت؟پیش بوا؟

آمیتیست

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟ [گل]