12

فکــر می کــردم در قلب تــ ـــ ـــو محکومم به حبــس ابد!!

به یکبــاره جــا خــوردم ...

وقـــتی زندان بان برســـرم فریاد زد:

هــی.. تــو آزادیـــــ!

و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد...!!!!!

/ 1 نظر / 41 بازدید
عسل

مرسی خودت ایول . ان شب که ترادیدم تومرهم جان بودی عشقت به دلم بنشست توبادگران بودی من یار وفا دارم چون وعده بهت دادم ای کاش توهم چون من بی تاب وتوان بودی