2

هـــرجـــا هستـــی، خـوشیتــــــــ آرزومـــه!

امـــا اگـــه خیــــالتـــــــ وقتـــــــــ داشتــــــــ ، بــــه یـــادم بـــاش...

دلــــم میگیـــــره وقتـــــی فکـــر میکنــــم،

نکنــــه بـا اینهمــه بیقـــــراری مــــن،

حتـــی بــرای یــه ثانیـــه از خیـــالتــــــــ نگــذرم...

چــــرا اینقــد مطمئــنم محــالـه دوســــم نــداشتــه بــاشـی

حتـــی یــــــــــه ذره؟!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
فرشته

یه عزیزی بهم میگفت مطمئن باش تو هر حسی به طرف مقابلت داشته باشی اونم اون حسو داره به تو من که به حرفش رسیدم:)