6

رد پاهایم را پاک می کنمبه کسی نگویید
من روزی در این دنیا بودم.
خدایامی شود استعـــــفا دهم؟!کم آورده ام ..

/ 0 نظر / 16 بازدید