4

دنبــــــال کســــــی‌ نیستــــــم که وقتــــــی میگــــــم میرم بگه : " نــــــرو "

کســــــی‌ رو می‌خوام که وقتــــــی‌ گفتم میرم بگه:

" صبــــــر کن منــــــم باهات میام ، تنهــــــا نــــــرو "
 
/ 0 نظر / 4 بازدید